"Jestem i  Ja"  Grupa psychoedukacyjna

Socjoterapia

Zajęcia wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny dla uczniów od 1 klasy szkoły podstawowej do III klasy szkoły ponadgimnazjalnej (w odpowiednich grupach wiekowych).

Program wspomaga przezwyciężenie trudności w relacjach dziecko - rodzic - nauczycie – rówieśnik. Na zajęcia socjoterapeutyczne mogą i powinny uczęszczać dzieci, które mają zdiagnozowane  zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami.

Nadrzędnym celem zajęć jest budowanie prawidłowego świata uczuć i wartości, wyrażanego w postawach wobec samych siebie i innych ludzi, bliższych i dalszych emocjonalnie oraz społecznie. Poza tym celem zajęć jest miedzy innymi:

- tworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami,

- poznanie siebie, odkrycie swoich mocnych, ale też i słabych stron,

- rozpoznawanie uczuć u siebie i u innych

- ćwiczenie umiejętności ich wyrażania w sposób społecznie akceptowany,

- stworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu własnych potrzeb, ale też i potrzeb innych,

- kształtowanie prawidłowego obrazu siebie,

- wskazanie dróg rozwojowych,

- doświadczanie skutków zachowań, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych,

- kształcenie umiejętności słuchania i mówienia o sobie,

- uczenie odnajdywania i nazywania właściwych , niematerialnych wartości w życiu,

- wskazanie dróg realizacji siebie w kontekście tych wartości.

 

20 spotkań -90 min

 

Terminy:

Poniedziałek godz: 17:00-18:30 - 7 klasa SP i Gimnazjum

Środa godz: 15:00-16:30 - klasy 4-6 SP

Środa godz 17:00-18:30 - klasy 1-3 SP

 

Cena

240zł/m-c (4 spotkania) – cena uzależniona jest od ilości spotkań w miesiącu. Można też płacić w równych ratach. (ZOBACZ PAKIET ZNIŻEK)